.plan | rss | finger | motd | adduser | login
Login: yulian              Name: Yulian Kuncheff
Directory: /home/yulian        Shell: /bin/plan.cat
Last login Wed Nov 17 02:53:20 2021 UTC
No Mail.
Plan:
Twitter: @Daegalus
Github: Daegalus
Keybase: yulian

Blog: yulian.kuncheff.com